Четврток

Распоред на I и II година
Име и презиме на наставникот Предмет кој го предава 1 2 3 4 5 6 7
Роска
Јовановиќ
Македонски Јазик и литература II-3 II-1 II-5 II-2 II-4
Тања Алексиќ Македонски Јазик и литература II-7 II-8 I-8
Роза
Никодиновска Мајсторовиќ
Македонски Јазик и литература I-2 I-3
Ана Вељановска Македонски Јазик и литература II-6 II-6
Марина Пешовска Англиски Јазик I-3 I-1 I-2 I-5
Леонора
Каталиниќ
Англиски Јазик II-1 II-7 II-3 II-2
Никола Англиски Јазик II-8 I-8
Слаѓана
Стојановска
Француски Јазик
Билјана
Димовска
Француски Јазик I-7 I-6 II-7 II-6
Тања Димовска Француски Јазик II-8 II-8
Наташа
Мирчевска Атанасовска
Германски Јазик II-7 I-2
Мирјана
Димитрова
Математика I-1 I-4 I-2 I-3
м-р Сузана
Ничота
Математика II-1 II-3 II-4 II-2 II-5
Марија
Николовска
Математика
Гоце
Ангеловски
Математика I-6 I-6 I-7 I-7 I-5 I-5
Дарко
Билбиловски
Историја I-5 I-7 I-8 II-1
д-р Валентина
Костовска
Историја
Весна Томовска Географија II-7 II-2 II-3 II-6
Цвета
Горгиевска
Географија I-3 I-1
Анкица
Миленковска
Физика II-5 II-4 II-6
Дафина
Шекуткоска
Физика I-4 I-2 I-1 I-5
Кирил
Буцковски
Физика
д-р Јулија
Гајдаџиева
Физика I-7
Наталија
Христова Цигулевска
Физика
Наташа
Петреска
Хемија
Билјана
Петреска
Хемија I-2 II-5 II-1 II-7 I-1 II-4 II-3
Снежана
Пеловска
Биологија II-7 II-5 II-5 II-8
Симона
Јовевска
Биологија
Весна
Стефановска
Социологија II-4 II-6 II-1
м-р Борко
Христов
Информатика I-4 I-4 I-6 I-6
Владица
Василевска
Спорт и спортски активности I-4 I-7 I-8
Роберт
Антовски
Спорт и спортски активности II-6 II-3 II-2 II-8
м-р Раде
Аџигоговски
Ликовна уметност II-2 II-3 II-8 а а а а
м-р Сашо
Саздовски
Ликовна уметност
Сашо Ливрински Музичка уметност II-4 II-2
Виктор
Барбутов
Музичка уметност I-3 I-1 I-8 I-2
м-р Петре
Трајковски
Иновации и претприемништво I-8 I-3 I-5
Драгица
Солунчева
Етика
Ана Вељановска Говорење и пишување
м-р Борко
Христов
Информатичка технологија II-1,4
Лидија
Гелевска
Латински Јазик
Гоце
Ангеловски
Елементарна  алгебра и геометрија
м-р Сузана
Ничота
Елементарна алгебра

Распоред на III и IV година
Име и презиме на наставникот Предмет кој го предава 1 2 3 4 5 6 7
м-р
Митра Блажевска
Македонски Јазик и литература III-4 III-1 III-3 III-5 III-2
Лидија
Томовска
Македонски Јазик и литература IV-3 IV-1 IV-5 IV-4 IV-2
Тина Ѓошева Македонски Јазик и литература IV-6 IV-7
Ана Вељановска Македонски Јазик и литература
Марија Мек
Нолти
Англиски Јазик
Татјана
Голчева
Англиски Јазик IV-1 III-8 III-5 III-7 III-7
Маја Христова Англиски Јазик IV-4 IV-3 IV-2 IV-6 IV-5 IV-7
Жаклина
Пандова
Германски Јазик III-1 IV-5
Татјана
Димовска
Француски Јазик
Слаѓана
Стојановска
Француски Јазик IV-8 IV-8 IV-7
Билјана
Димовска
Француски Јазик
Павлина
Маркудова
Математика
Кристина
Гелмановска
Математика III-6 III-5 III-2 III-4
Марија
Николовска
Математика III-8 IV-8 IV-8 III-3 III-3
Ана Бајмак
Грозданова
Математика IV-2 IV-3 IV-1
Мирјана
Димитрова
Математика
Наталија
Христова Цигулевска
Физика III-2 III-1 III-8
Дафина
Шекуткоска
Физика
Гордана
Геческа
Хемија III-5 III-3 III-1
Наташа
Петреска
Хемија III-7 III-7 III-6 III-8
д-р Елизабета
Дадиќ Николоска
Биологија III-7 III-4 III-2 III-6 III-5
Симона Јовеска Биологија III-1 III-8
Атанас
Сопотски
Историја III-3 III-8
Даниела
Николова
Филозофија IV-2 IV-4 IV-5 IV-8
Драгица
Солунчева
Филозофија IV-7 IV-7 IV-6 IV-6
м-р Лидија
Стојчева
Бизнис и претприемништво
Ацо Спасески Бизнис и претприемништво IV-2 IV-3 IV-5
Бранислав
Петровски
Спорт и спортски активности III-5 III-3 III-4 III-6
Зора Коневска Спорт и спортски активности III-7 IV-6 IV-7 III-8 IV-8
Јован Шапе Спорт и спортски активности IV-3 IV-1 III-1
Павлина
Маркудова
Алгебра III-2,2 III-2,1
Ана Бајмак
Грозданова
Линеарна алгебра и аналитичка
геометрија
III-2,1 III-2,2
Елена
Стојановска
Линеарна алгебра и аналитичка
геометрија
Жаклина Прекиќ Програмски јазици
Жаклина Прекиќ Програмски јазици III-4 III-4
Цвета
Горѓиевска
Географија
Лидија
Гелевска
Латински Јазик
Лидија
Гелевска
Латински Јазик
Маја
Тодоровска
Вовед во право
Анета
Саздовска
Социологија III-6 III-6
Весна
Стефановска
Социологија
Весна
Стефановска
Социологија
Теодора
Гроздановска
Педагогија
Драгица Солунчева Етика
м-р Валентина
Аниќ
Програмски јазици IV-8 IV-1,1 IV-1,2
Фросина
Митрушева
Математичка анализа
Кристина
Гелмановска
Математичка анализа IV-1,2 IV-1,1
Гоце
Ангеловски
Математичка анализа
Наталија Христова Цигулевска Физика IV-6
Кирил
Буцковски
Физика IV-2
Кирил
Буцковски
Физика IV-4 IV-3
Гордана
Геческа
Хемија IV-5,8
д-р Елизабета
Дадиќ Николоска
Биологија IV-4
м-р Лидија
Стојчева
Економија
Ацо Спасески Менаџмент IV-7,8
Драгица
Солунчева
Логика IV-5,6
Атанас
Сопотски
Историја
д-р Валентина
Костовска
Историја
Анета
Саздовска
Социологија IV-7,8
Даниела
Николова
Филозофија
Тони Анев Психологија