Анкетен лист за I година

*Секој ученик има обврска да избере еден предмет од понудените во листата. По извршениот избор, предметот е задолжителен за ученикот. Рок за изјаснување 08.05.2020 г.