Анкетен лист за II година

*Секој ученик има обврска да избере еден смер од понудените во листата. По извршениот избор, предметите до тој смер стануваат задолжителни за ученикот. Рок за изјаснување 08.05.2020 г.