Петок

Распоред на I и II година
Име и презиме на наставникот Предмет кој го предава 1 2 3 4 5 6 7
Роска Јовановиќ Македонски Јазик и литература II-3 II-4 II-2
Тања Алексиќ Македонски Јазик и литература II-7 II-8 I-7 I-6 I-8
Роза Никодиновска Мајсторовиќ Македонски Јазик и литература I-4 I-5 I-1
Ана Вељановска Македонски Јазик и литература
Марина Пешовска Англиски Јазик I-4 I-4 I-5
Леонора Каталиниќ Англиски Јазик II-2 II-1 II-6 II-6 II-5 II-5
Никола Англиски Јазик I-8 II-8
Слаѓана Стојановска Француски Јазик
Билјана Димовска Француски Јазик I-5 I-6 II-4 II-3 II-3
Тања Димовска Француски Јазик
Наташа Мирчевска Атанасовска Германски Јазик II-1 I-3 II-3, 6 II-3, 6
Мирјана Димитрова Математика I-1 I-3 I-2 I-4
м-р Сузана Ничота Математика II-4 II-3 II-1
Марија Николовска Математика I-8 II-8 II-7
Гоце Ангеловски Математика
Дарко Билбиловски Историја I-8 II-2 I-1
д-р Валентина Костовска Историја
Весна Томовска Географија II-5 II-8
Цвета Горгиевска Географија I-2 I-3 I-4, 8 I-4, 8
Анкица Миленковска Физика
Дафина Шекуткоска Физика I-5 I-6 I-1 I-2 I-3
Кирил Буцковски Физика II-7 II-7
д-р Јулија Гајдаџиева Физика
Наталија Христова Цигулевска Физика
Наташа Петреска Хемија
Билјана Петреска Хемија I-2 I-1 II-4 II-2
Снежана Пеловска Биологија II-6 II-2 II-3 II-8 I-2 II-4
Симона Јовевска Биологија I-7 I-8 I-6 I-3 I-5 I-4
Весна Стефановска Социологија II-8 II-7 II-5 II-3
м-р Борко Христов Информатика I-7 I-7
Владица Василевска Спорт и спортски активности I-3 I-7
Роберт Антовски Спорт и спортски активности II-5 II-6 II-4 II-1 II-1
м-р Раде Аџигоговски Ликовна уметност II-5 II-7 II-4
м-р Сашо Саздовски Ликовна уметност I-6 I-7 I-8 I-1
Сашо Ливрински Музичка уметност II-1 II-5 II-6 II-3 II-2 II-8
Виктор Барбутов Музичка уметност
м-р Петре Трајковски Иновации и претприемништво
Драгица Солунчева Етика
Ана Вељановска Говорење и пишување
м-р Борко Христов Информатичка технологија II-1
Лидија Гелевска Латински Јазик
Гоце Ангеловски Елементарна алгебра и геометрија
м-р Сузана Ничота Елементарна алгебра

Распоред на III и IV година
Име и презиме на наставникот Предмет кој го предава 1 2 3 4 5 6 7
м-р
Митра Блажевска
Македонски Јазик и литература III-5 III-4 III-2 III-1 III-3
Лидија
Томовска
Македонски Јазик и литература IV-4 IV-2 IV-3
Тина Ѓошева Македонски Јазик и литература IV-8 IV-8 IV-7
Ана Вељановска Македонски Јазик и литература
Марија Мек
Нолти
Англиски Јазик III-3 III-1 III-2
Татјана
Голчева
Англиски Јазик III-5 III-4 IV-1
Маја Христова Англиски Јазик IV-4 IV-7 IV-5 IV-2 IV-8
Жаклина
Пандова
Германски Јазик III-2,5 IV-5
Татјана
Димовска
Француски Јазик III-5,2 III-8 III-8 III-3
Слаѓана
Стојановска
Француски Јазик
Билјана
Димовска
Француски Јазик
Павлина
Маркудова
Математика III-1
Кристина
Гелмановска
Математика
Марија
Николовска
Математика
Ана Бајмак
Грозданова
Математика IV-2 IV-6
Мирјана
Димитрова
Математика
Наталија
Христова Цигулевска
Физика III-3
Дафина
Шекуткоска
Физика
Гордана
Геческа
Хемија
Наташа
Петреска
Хемија III-8 III-6
д-р Елизабета
Дадиќ Николоска
Биологија III-7
Симона Јовеска Биологија
Атанас
Сопотски
Историја III-8 III-5 III-2 III-1
Даниела
Николова
Филозофија IV-2 IV-3 IV-8 IV-4
Драгица
Солунчева
Филозофија IV-6 IV-7
м-р Лидија
Стојчева
Бизнис и претприемништво IV-7 IV-6 IV-8
Ацо Спасески Бизнис и претприемништво IV-1 IV-2 IV-3 IV-5 IV-4
Бранислав
Петровски
Спорт и спортски активности III-6 III-2
Зора Коневска Спорт и спортски активности IV-5 IV-6 IV-7
Јован Шапе Спорт и спортски активности IV-4 IV-1 IV-3 IV-2
Павлина
Маркудова
Алгебра III-1,2 III-1,1 III-5 III-5
Ана Бајмак
Грозданова
Линеарна алгебра и аналитичка
геометрија
III-1,1 III-1,2
Елена
Стојановска
Линеарна алгебра и аналитичка
геометрија
III-3,1 III-3,2 III-8 III-8
Жаклина Прекиќ Програмски јазици III-3,2 III-3,1
Жаклина Прекиќ Програмски јазици
Цвета
Горѓиевска
Географија III-4,8 III-4,8
Лидија
Гелевска
Латински Јазик III-4 III-4
Лидија
Гелевска
Латински Јазик III-7
Маја
Тодоровска
Вовед во право III-6 III-6 III-7,8 III-7,8
Анета
Саздовска
Социологија
Весна
Стефановска
Социологија
Весна
Стефановска
Социологија
Теодора
Гроздановска
Педагогија
Драгица Солунчева Етика III-5,8 III-5,8
м-р Валентина
Аниќ
Програмски јазици IV-6 IV-1,2 IV-1,1
Фросина
Митрушева
Математичка анализа
Кристина
Гелмановска
Математичка анализа IV-1,1 IV-1,2
Гоце
Ангеловски
Математичка анализа
Наталија Христова Цигулевска Физика IV-8
Кирил
Буцковски
Физика
Кирил
Буцковски
Физика
Гордана
Геческа
Хемија IV-3 IV-4
д-р Елизабета
Дадиќ Николоска
Биологија IV-5,8 IV-3
м-р Лидија
Стојчева
Економија
Ацо Спасески Менаџмент
Драгица
Солунчева
Логика IV-7,8
Атанас
Сопотски
Историја IV-5,6
д-р Валентина
Костовска
Историја
Анета
Саздовска
Социологија
Даниела
Николова
Филозофија IV-7,8
Тони Анев психологија