Образовниот систем е темел на секое современо општество, па така и на нашето. СУГС Гимназија ,,Раде Јовчевски Корчагин,, како едно од училиштата во Македонија со најдобар рејтинг во оваа сфера, се одликува со континуиран професионален развој на наставниот кадар.

Со таа цел, наставниците Татјана Голчева, Гордана Геческа и Роза Никодиноска Мајсторовиќ, преку програмата Еразмус+к1 (на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност) учествуваа на обуката на тема Најдобри практики во образованието.Обуката се одржа во двете земји кои се со најнапредни образовни системи во светот – Финска и Естонија, од 24-30.10. 2021 г.

Покрај теоретската анализа за причините и активностите кои овие две земји ги направија светски лидери во областа на образованието, наставниците имаа можност да посетат две училишта во Хелсинки (Финска) и две во Талин (Естонија) и да се запознаат со практичното ф-нирање на училиштата.

Ова непроценливо искуство ќе биде споделено со наставниците во нашето училиште, со цел да се имплементираат новостекнатите знаења и вредности и со тоа уште повеќе да се подобри квалитетот наставата, како темелна премиса за напредно општество.