Школото може да се посети секој работен ден од 09:00 до 17:00 часот!