Решете ги задачите на левата слика, 

односно страна 168 од книгата и 

испратете ми ги на mail: 

stojoskasuzana@yahoo.com