Можете да ги следите предавањата на Google Classroom на следниов линк: https://classroom.google.com

Тема  :  Линеарна функција, линеарни равенки и  неравенки

Наставна единици:

  • Линеарна функција
  •  Линеарни равенки
  • Примена  на линеарни равенки

Активности на ученикот :

  • Користи учебник стр.143-147, 149-154, 155-158
  • Ова се наставни единици за кои основата е од 8 и 9 одд.

Активности за домашна работа :

– Да се решат задачите од учебникот на стр.148,154-156, 158

-Која е твојата омилена математичка задача,…

– остани on-line,…

Тема:  Линеарна функција, линеарни равенки и  неравенки

Наставна единици:

  • Растојание меѓу две точки;
  • Средишна  точка   на отсечка;
  • Плоштина  на триголник;

Активности на ученикот :

  • Користи учебник стр.136, 138, 139

Активности за домашна работа :

– Да се решат задачите од учебникот на стр.137,139, 140