Можете да ги следите предавањата на Google Classroom на следниов линк:

https://classroom.google.com

Тема  : Плоштина  на рамнински фигури

Наставна единици:

  • Плоштина на круг
  • Плоштина  на  кружен лак и кружен исечок
  • Плоштина  на кружен отсечок и кружен прстен

 

Активности на ученикот :

  • Користи учебник стр.156-157, 158-160, 161-162

Активности за домашна работа :

– Да се решат задачите од учебникот на стр.158,160, 162

Тема  : Плоштина  на рамнински фигури

Наставна единици:

  • Плоштина на триаголник;
  • Плоштина  на  трапез и трапезоид;
  • Плоштина  на правилен многуаголник

Активности на ученикот :

  • Користи учебник стр.148, 151, 154

Активности за домашна работа :

– Да се решат задачите од учебникот на стр.147,150, 153, 156