Online часовите по предметот бизнис и претприемништво се одржуваат на апликацијата zoom.

Новите наставни содржини се проследени со презентација во PowerPoint.

Потребниот материјал за работа, домашните задачи и комуникација со учениците се одвива на еdmodo.

Преку апликацијата zoom симулираме презентирање на бизнис идеја пред потенцијални инвеститори. За таа цел, учениците се поделени во групи од 5-8 во секој клас и секоја група ја разработува својата идеја. Преку презентација во PowerPoint или Canva, тие ја претставуваат бизнис идејата пред комисија-инвеститори, за кои добиваат бодови според однапред утврдени критериуми. На овој начин се поттикнува натпреварувачкиот дух кај учениците со фокус кон кратка, јасна и концизна комуникација со инвеститорите.

 

ID 527-383-6862 за вклучување на online наставата преку zoom.

Class Code за edmodo:

4-1 ujr7ug

4-2 qy5uu3

4-3 c3nixw

4-4 fngfeu

4-8 2qvvbk