Енергија кај осцилаторни движења

Прочитајте ја лекцијата пд стр. 168
Изведете гп изразпт за вкупна енергија на хармпнискп псцилатпрнп
движеое!
Изведуваоетп да се напише на лист и пптпа да се слика.
Иметп на фајлпт мпра да биде вп пблик:
Klas-broj vo dnevnik-Ime I prezime-energija
Решенијата треба да бидат испратени дп 21.04.2020.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Превземи

Домашна задача

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Превземи

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Превземи [458.23 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Превземи [259.17 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Превземи