Можете да ги следите предавањата на Google Classroom на следниов линк: https://classroom.google.com

Кодови за влез:

  • II-4: eota5un
  • II-5: dnynvhp
  • II-6: p4p7jhx