Информација за упис на ученици во прва година

во учебната 2021/22 година согласно Протоколот за постапување на средните училишта за организирање на уписот на ученици во прва година во учебната 2021/22 год.

 

Сите заинтересирани кандидати, пријавата за упис во СУГС Гимнаизја ,,Раде Јовчевски – Корчагин’ можат да ја симнат од веб страната на министерството за образование или од веб страната на гимназијата.

При пријавувањето, кандидатот треба да ги поднесе сите документи, предвидени со конкурсот за упис на нови ученици, за учебната 2021/22г.

Првиот рок за поднесување на документи за упис е од 14 – 17.06.2021 год.

Уписот на ученици во  I (прва) година за учебната 2020/2021 година ќе се одвива по следниот редослед по азбучен ред:

14.06.2021 г. (понеделник)

12:00-14:00                   од  А – И

14:00-16:00                   од  Ј – С

16:00-19:00                   од  Т – Ш

15:06:2021 г. (вторник)

 7:00-11:00                    од  Т – Ш

11:00-15:00                   од  А – И

15:00-19:00                   од   Ј – С

16.06.2021 г. (среда)

7:00-11:00                      од   Ј – С

11:00-15:00                    од  Т – Ш

15:00-19:00                    од  А  – И

17.06.2021 г. (четврток)

 7:00-15:00                     од  А  – Ш